top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITALE PRODUCTEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

LEES AUB DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN. UW AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN IS EEN ABSOLUTE VOORWAARDE VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE MARIEL.NL EN VORMT EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN MARIEL.NL - LEREN EN CREËREN (HIERNA: "MARIEL"). DOOR TOEGANG TOT DE SERVICE  ONDER HET DOMEIN MARIEL.NL, GAAT U AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. MARIEL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DEZE VOORWAARDEN OP ELK MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING TE WIJZIGEN, EN U STEMT ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN.

 

 1. EIGENDOM
  Deze Site is eigendom van MARIEL.NL LEREN EN CREËREN, hierna te noemen MARIEL. Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van MARIEL en zijn beschermd door internationale auteursrechtwetten en internationale Verdrag bepalingen. MARIEL behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend door deze overeenkomst. De licentie vervat in deze overeenkomst zal automatisch beëindigd zonder kennisgeving van MARIEL, indien u niet voldoet aan enige bepaling van deze overeenkomst. Bij beëindiging moeten alle materialen verkregen uit deze site, kopieën, en de bijbehorende documentatie daarvan worden verwijderd en vernietigt. Daarnaast behoudt MARIEL het recht om deze site zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

   

 2. TOEGESTAAN GEBRUIK
  Iedere content die gedownload wordt van deze site, inclusief, zonder beperkingen wordt gelicenseerd door MARIEL. Gebruik van de content, of ieder intellectueel eigendom daarbinnen is afhankelijk van de gekozen licentie.

   

 3. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
  MARIEL biedt links aan naar sites van derden . MARIEL heeft geen controle op sites van derden of links naar sites van derden. Links naar sites van derden zijn niet een goedkeuring door MARIEL van dergelijke sites. MARIEL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van alle gelinkte sites.

   

 4. BEPERKTE GARANTIE
  MARIEL verklaart dat zij het recht heeft deze overeenkomst te aan te gaan en het recht heeft deze licentie te verlenen onder deze voorwaarden.

   

 5. U VERTEGENWOORDIGT, GARANDEERT EN VERKLAARD DAT:

  1. u bent minstens 16 (indien u woonachtig bent in de EU) / 18 jaar oud (indien u woonachtig bent ergens anders dan de EU) en heeft het recht om deze overeenkomst aan te gaan;

  2. u zult de inhoud niet gebruiken op een manier die niet is toegestaan door deze overeenkomst, de end user licence overeenkomst of enige andere relevante licentieovereenkomsten;

  3. uw gebruik van de content niet strijdig is met rechten met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, intellectuele-eigendomsrechten, handelsmerk, privacy, of andere toepasselijke wet of regelgeving van elk land, staat, andere overheidsentiteiten of enige derde partij;

  4. de informatie die u aan MARIEL verstrekt is accuraat, inclusief zonder beperking alle credit card informatie;

  5. u gaat ermee akkoord dat alle wachtwoorden gerelateerd aan uw account op www.mariel.nl in het striktste vertrouwen worden gehouden. U kunt uw wachtwoord of log in informatie niet delen of onthullen aan een andere gebruiker of derde partij anders dan uitdrukkelijk en specifiek overeengekomen. Wanneer u enige bepaling van deze sectie schendt, zullen wij gemachtigd zijn om:

   1. deze overeenkomst onmiddellijk met kennisgeving aan u beëindigen

   2. Het behouden van alle onbetaalde betalingen uit hoofde van deze overeenkomst en

   3. enige wettelijke of billijke oplossingen te zoeken.

     

 6. ONJUISTE PRIJZEN EN INFORMATIE
  MARIEL gebruikt redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de prijzen en de informatie vermeld op de Site kloppen, maar er zijn mogelijkheden als gevolg van oprechte fouten dat de content informatie onjuist is of de content verkeerd geprijsd is. In dergelijke situaties heeft MARIEL het recht om de transactie te annuleren en restitutie van het betaalde bedrag te vorderen, als de transactie is geboekt.


   

 7. BEPERKING VAN REMEDIE

  1. annulering is niet van toepassing op geleverde digitale bestanden. Geleverde digitale bestanden kunnen niet retour gezonden worden, derhalve is er ook geen recht op terugvordering van reeds gedane betalingen.

  2. geen monetaire schade: onder geen omstandigheden dan ook zal MARIEL aansprakelijk zijn voor enige schade, met inbegrip van gederfde winst of inkomsten, verloren besparingen, of andere speciale, algemene, punitieve, incidentele of indirecte schade die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid de content te gebruiken zelfs als MARIEL op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, of voor enige claim door een andere partij. Sommige landen staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

    

 8. DE SCHADELOOSSTELLING
  U stemt ermee in om volledig te verdedigen en vrijwaren MARIEL, haar werknemers, bestuurders, en eigenaar, en/of iemand anders gekoppeld aan MARIEL, en elk van hun opvolgers, licentiehouders en rechtverkrijgenden te vrijwaren van enige en alle vorderingen, schulden, kosten, verliezen, schade, of uitgaven, inclusief advocatenkosten en uitgaven voortvloeiend uit de schending van de garanties hierboven of deze voorwaarden.

   

 9. GEBRUIK
  MARIEL behoudt zich het recht om prijzen en maten van iedere download te veranderen en wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. MARIEL zal er echter altijd naar streven u van een naderende prijsveranderingen te informeren.​


   

 10. GEEN VERKLARING VAN AFSTAND
  Als MARIEL enige bepaling van deze overeenkomst niet afdwingt zal dat niet worden beschouwd als een opheffing van de toekomstige tenuitvoerlegging van die of enige andere bepaling.


   

 11. BEVOEGDHEID

  1. de toepassing, de doeltreffendheid, de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Nederland, onderworpen aan de jurisdictie, en ongeacht de strijdige juridische principes.

  2. alle geschillen die ontstaan in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht door middel van vriendelijke onderhandelingen. Indien de partijen een dergelijk geschil niet kunnen oplossen binnen dertig (30) dagen na het starten van onderhandelingen, komen de partijen overeen om het geschil voor te leggen aan de Nederlandse geschillencommissie. Het aantal arbiters bedraagt één (1). De taal van de arbitrage is Nederlands. De arbitrale toekenning zijn definitief en bindend voor beide partijen.

  3. u erkent en aanvaardt dat elke schending van een verbond, vertegenwoordigingen en garanties vervat in deze overeenkomst leidt tot onherstelbare schade aan MARIEL zodanig dat schade en rechtsmiddelen onder Nederland voor elke overtreding van een dergelijk convenant onvoldoende zouden zijn . Verder erkent en verklaart dat de arbitrage iedere tijdelijke maatregel overeenkomstig de toepasselijke Nederlandse wetten gelasten kan, inclusief zonder beperking, alle rechterlijke bescherming bij vermeende of opdat procedurele bestellingen of prejudiciële uitspraken.

    

 12. JURIDISCHE KOSTEN
  Als MARIEL verplicht is om naar de rechter te gaan om af te dwingen om het even welk van haar rechten, of enige kosten te innen, gaat u ermee akkoord MARIEL te vergoeden voor haar juridische kosten, kosten en betalingen als MARIEL succesvol is.


   

 13. TOEWIJZEN
  U kunt geen van de rechten die u zijn verleend in deze overeenkomst toewijzen aan wie dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MARIEL


   

 14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
  U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen, deze begrijpt, verklaard te worden gebonden door haar algemene voorwaarden. Verder gaat u akkoord dat dit de volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst tussen u enMARIEL die elk voorstel en elke voorafgaande overeenkomst, mondeling of schriftelijk vervangt, en alle andere communicatie tussen u en MARIEL met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. De FAQ's, uitleg en andere inhoud die wordt aangeboden op www.mariel.nl zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet, en mogen niet worden opgevat als, deel van deze overeenkomst.


   

 15. SCHEIDBAARHEID
  Wanneer enige bepaling van deze overeenkomst nietig of ongeldig blijkt, zal dat feit geen afbreuk doen aan enige andere bepaling, en de rest van deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd om zoveel mogelijk de intenties van de partijen te vertegenwoordigen

   

 16. PRIVACY BELEID
  We gebruiken alleen uw gegevens, zoals beschreven in het privacybeleid. De referentie is in deze gebruiksvoorwaarden is opgenomen. U kunt ons privacybeleid hier raadplegen: https://www.mariel.nl/privacy
  D.m.v. het voortgezet gebruik van deze site gaat u akkoord met de voorwaarden van onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Als u niet akkoord bent met het gebruik van uw gegevens op de wijze vermeld in ons privacybeleid, gelieve het gebruik van de dienst(en) geboden door MARIEL per direct te staken.

bottom of page